Το Εθνικό Λαχείο θεσπίστηκε το 1937 και ακολουθεί σήμερα το σύστημα των διαδοχικών κληρώσεων. Κυκλοφορεί σε εκδόσεις τετράμηνης διάρκειας που αποτελούνται από έξη διαδοχικές κληρώσεις. Οι πρώτες τέσσερις διαδοχικές κληρώσεις αποτελούνται από δύο κληρώσεις, η πέμπτη από οκτώ και η τελευταία (έκτη) από 17.

Το λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 Ευρώ εκάστη. Η αξία του κάθε δέκατου γραμματίου ανέρχεται στα 4 € Οι τυχεροί του λαχείου ανέρχονται περίπου στο 70% των αγοραστών του.

Οι αγοραστές του λαχείου είναι υποχρεωμένοι σε κάθε κλήρωση να ανανεώνουν το λαχείο τους αγοράζοντας τον ίδιο αριθμό .Κάθε κλήρωση έχει τα δικά της κέρδη , τα οποία αυξάνονται προοδευτικά μέχρι το τέλος της έκδοσης.

Τα κέρδη του λαχείου διακρίνονται: Στον πρώτο λαχνό (δώρο) ύψους σήμερα 2.500.000 € που κληρώνεται την τελευταία ημέρα (17η) της έκτης κλήρωσης , στους μεγάλους λαχνούς κάθε κλήρωσης που κυμαίνονται από 10.000 € μέχρι 100.000 € στους μεσαίους λαχνούς που κυμαίνονται από 300 € μέχρι και 5.000 € και από τους άρτιους λαχνούς που ανάλογα με την κλήρωση κυμαίνονται από 80 € μέχρι και 240 €.

Επίσης υπάρχει και το κέρδος της δωρεάν ανανέωσης της πρώτης κλήρωσης της επόμενης έκδοσης που κερδίζουν οι μισοί αγοραστές που δεν κέρδισαν τα λαχεία τους στις κληρώσεις μιας έκδοσης. Απαραίτητη προϋπόθεση του κέρδους της ανανέωσης είναι οι παίχτες να έχουν συμμετοχή και στις έξη κληρώσεις κάθε έκδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Για κάθε κλήρωση εκδίδονται ξεχωριστά ακέραια γραμμάτια, σύμφωνα με τις ποσότητες που παραγγέλνουν οι πράκτορες. Οι αριθμοί διαιρούνται σε δέκατα και φέρουν, εκτός από τον αριθμό τους, τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ, και ι.

Η ποσότητα αυτή μπορεί να μειώνεται για κάθε κλήρωση, μετά την διεξαγωγή της Β΄ κλήρωσης, με την αφαίρεση των κληρωθέντων γραμματίων από τα διατεθέντα και του συνόλου των αδιάθετων γραμματίων της έκδοσης. 

Όλα τα γραμμάτια φέρουν, εκτός από τις υπογραφές του Υπουργού  Οικονομικών και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, το όνομα και τη διεύθυνση του Πράκτορα που πούλησε το γραμμάτιο, με σφραγίδα. Κανονικό τρύπημα στη σφραγίδα του Πράκτορα ακυρώνει το γραμμάτιο.

ΤΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Η τιμή των γραμματίων, για κάθε κλήρωση ορίζεται ακέραιου 40 € και δέκατου 4 €.

Πώληση σε τιμή ανώτερη ή κατώτερη από την ανωτέρω απαγορεύεται.

Οι τιμές αυτές ισχύουν για τους αγοραστές που αγοράζουν λαχεία από την πρώτη κλήρωση.

Όσοι παίρνουν μέρος σε μια από τις επόμενες κληρώσεις, οφείλουν να καταβάλουν, εκτός από την αξία του γραμματίου και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

Γραμμάτια που κέρδισαν σε μία κλήρωση, δεν ισχύουν για τις επόμενες κληρώσεις. Συνεπώς, αγοραστής του οποίου το γραμμάτιο κέρδισε σε μια κλήρωση, για να μετάσχει στις επόμενες κληρώσεις, πρέπει να αγοράσει γραμμάτιο με άλλο αριθμό και να καταβάλει, εκτός από την αξία του και την αξία των αντίστοιχων γραμματίων των κληρώσεων που προηγήθηκαν.

 

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Τα γραμμάτια πωλούνται αποκλειστικά από τους Πράκτορες του Λαχείου ή τους Αντιπροσώπους τους.

Γραμμάτια που δεν θα πωληθούν από τους πράκτορες και τους αντιπροσώπους τους και δεν θα επιστραφούν όπως ορίζεται παρακάτω, καθώς και τα εγκαταλειφθέντα λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης από τους αγοραστές, κληρώνονται για λογαριασμό τους.

Αναγραφή ονόματος ή παρατήρηση που γίνεται σε γραμμάτιο σε ένδειξη συνιδιοκτησίας δεν έχει ισχύ απέναντι στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.

Γραμμάτια Εθνικού Λαχείου μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με ευθύνη του αγοραστή. Επίσης μπορούν να αποστέλλονται πίνακες κερδών, προγράμματα και διαφημιστικό υλικό με χρέωση του αγοραστή.

Αγοραστής στον οποίο στάλθηκε γραμμάτιο ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενα να έχει πληρώσει το αντίτιμο αυτού, αποκτά τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, αλλά οφείλει, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης της κλήρωσης, να καταβάλει την αξία του γραμματίου ή να αποδείξει ότι, μέχρι την ημέρα αυτή έστειλε την αξία με ταχυδρομική ή τηλεγραφική επιταγή ή με εντολή μέσω Τράπεζας.

Οι Πράκτορες δεν μπορούν να γράψουν σε γραμμάτιο κάποιου ότι, τούτο ισχύει για περισσότερες κληρώσεις, δεδομένου ότι, για κάθε κλήρωση εκδίδονται ίδια γραμμάτια, μπορούν όμως να εκδώσουν απόδειξη προπληρωμής των κληρώσεων που ακολουθούν.

Αν ο αγοραστής θέλει να προκαταβάλλει την αξία των γραμματίων εθνικού λαχείου των κληρώσεων που ακολουθούν, πρέπει να απευθυνθεί στον πράκτορα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί και να εκδώσει σχετική απόδειξη.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να δεχθεί προπληρωμή γραμματίων μόνο αν η σχετική απόδειξη που θα εκδώσει είναι υπογραμμένη από τον πράκτορα.

Στις αποδείξεις πρέπει να γράφονται οι αριθμοί των λαχείων που προπληρώθηκαν, τα διακριτικά τους στοιχεία, το όνομα του αγοραστή, η ημερομηνία πληρωμής, το ποσό που πληρώθηκε και οι κληρώσεις της έκδοσης που μετέχουν τα προπληρωθέντα γραμμάτια.

Αν ο αγοραστής, του οποίου το γραμμάτιο κέρδισε, έχει προκαταβάλει το αντίτιμό του για περισσότερες από μία κληρώσεις, ο πράκτορας είναι υποχρεωμένος, όταν εξαργυρώσει το γραμμάτιο που κληρώθηκε ή όταν βεβαιώσει την ανυπαρξία κωλύματος για την εξαργύρωσή του από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, να επιστρέψει σ' αυτόν το αντίτιμο των γραμματίων των υπολοίπων κληρώσεων, στις οποίες δεν θα συμμετάσχουν αυτά.

Η επιστροφή αντιτίμου προαγορασθέντος γραμματίου αποδεικνύεται με σχετική ενυπόγραφη δήλωση του αγοραστή στην επιστρεφόμενη στον πράκτορα απόδειξη προαγοράς του γραμματίου.  

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Κάθε γραμμάτιο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα:

Α) να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στα κέρδη της κλήρωσης για την οποία εκδόθηκε και

Β) να ζητήσει και να λάβει από τον ίδιο Πράκτορα, με καταβολή του κανονισμένου τιμήματος, νέο γραμμάτιο που να φέρει τον αυτό αριθμό και να ισχύει για την επόμενη κλήρωση, εκτός αν το γραμμάτιο τούτο κληρώθηκε κατά την τελευταία κλήρωση. Για το λόγο αυτό ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να εμφανίσει και να παραδώσει το γραμμάτιό του στον Πράκτορα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ειδικά αναγράφεται κάθε φορά στο γραμμάτιο και στο πρόγραμμα κληρώσεων. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, απαιτείται από τον αγοραστή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, περί απωλείας του. 

Μόλις περάσει η προθεσμία ανανέωσης των γραμματίων, ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα ανανέωσης και ο Πράκτορας μπορεί να πουλήσει τα γραμμάτια σε άλλο πρόσωπο ή να τα κρατήσει για τον εαυτό του.

Η προθεσμία της ανανέωσης συντέμνεται στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, αν η τελευταία ημέρα συμπίπτει με Κυριακή ή άλλη κατά νόμο αργία.

Η ανανέωση αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση του οικείου γραμματίου ή της απόδειξης πληρωμής τούτου, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου, περιλαμβανομένου του όρκου και της ομολογίας.

Ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ δικτύου διάθεσης του λαχείου και αγοραστών, θεμελιώνουν δικαίωμα σε τυχόν κέρδη των γραμματίων, αποκλειστικά και μόνο αν αποδεικνύονται με έγγραφο ενυπόγραφο και από τα δύο μέρη.

Παράδοση ή αποστολή γραμματίων εθνικού λαχείου από τον πράκτορα στον αγοραστή, χωρίς προηγούμενη πληρωμή της αξίας τους (με πίστωση) γίνεται με ευθύνη του πράκτορα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο πράκτορας ή ο αντιπρόσωπός του να γράψει στην πίσω όψη του λαχείου την ένδειξη "πώληση με πίστωση" και να υπογράψει κάτω από αυτή.

Σε περίπτωση πώλησης γραμματίων εθνικού λαχείου με πίστωση, ο πράκτορας δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση γραμματίων της τελευταίας κλήρωσης μόνο εφόσον ο αγοραστής δεν εξοφλήσει την αξία όλων των γραμματίων προγενέστερων κληρώσεων της ίδιας έκδοσης.

Αν ο Πράκτορας αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παραδώσει στον αγοραστή που εμφανίζεται εμπρόθεσμα, νέο γραμμάτιο με τον ίδιο αριθμό και το ίδιο διακριτικό στοιχείο, που ισχύει για την επόμενη κλήρωση, οφείλει να παραδώσει σ’ αυτόν δύο άλλα γραμμάτια, της αυτής προσαυξημένης αξίας, για την προσεχή κλήρωση, χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Αν, δεν διαθέτει γραμμάτια, οφείλει να καταβάλει την αξία τους σε χρήμα, ως αποζημίωση.

ΥΛΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Για τη διεξαγωγή των κληρώσεων χρησιμοποιείται σύστημα τεσσάρων σύγχρονων κληρωτίδων, μία πνευματοδυναμική και συστοιχία τριών ηλεκτρομηχανικών, που αναδεύουν σφαιρίδια τα οποία στο εξωτερικό τους μέρος έχουν εκτυπωμένους ευδιάκριτους αριθμούς.

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, είναι δυνατή η χρήση διαφόρων των ανωτέρω υλικών για τη διενέργεια των κληρώσεων.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Οι κληρώσεις διενεργούνται δημόσια, στην αίθουσα κληρώσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, σε καθορισμένες ημέρες, από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Πριν από την έναρξη της Α’ κλήρωσης κάθε έκδοσης τοποθετούνται από τα μέλη της ΕΔΚΛ στην πνευματοδυναμική κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια όσα και οι χιλιάδες γραμματίων που διατέθηκαν. Στις τρεις ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες τοποθετούνται, σε κάθε μία, πριν τη διεξαγωγή κάθε διαδοχικής κλήρωσης, δέκα αριθμημένοι κλήροι από τους αριθμούς 0 μέχρι και 9. Κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης κάθε φάσης, θα κληρώνεται μόνο ο πρώτος λαχνός της φάσης με την εξής διαδικασία:

Θα εξάγεται αρχικά από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα η τυχερή χιλιάδα και από τη συστοιχία των τριών κληρωτίδων θα κληρώνεται ένας τριψήφιος αριθμός του οποίου το ψηφίο της εκατοντάδας θα προκύπτει από τη κληρωτίδα των εκατοντάδων, το ψηφίο της δεκάδας από την κληρωτίδα των δεκάδων και το ψηφίο της μονάδας από την κληρωτίδα των μονάδων. Η σύνθεση των αριθμών που θα προκύπτουν, με τη σειρά της εξαγωγής τους από τις κληρωτίδες, θα προσδιορίζει τον πρώτο λαχνό της φάσης. Οι επόμενοι λαχνοί κάθε φάσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα κερδών κάθε έκδοσης, θα προκύπτουν αυτόματα με γνώμονα τον τριψήφιο αριθμό της κλήρωσης από το βιβλίο τυχαίων τριψήφιων αριθμών. Ειδικότερα ο επόμενος τριψήφιος αριθμός (από τον κληρωθέντα τριψήφιο αριθμό), με την πρόσθεση της τυχερής χιλιάδας θα κερδίζει το δεύτερο λαχνό, ο επόμενος τον τρίτο και ούτω καθεξής μέχρι να εξαντληθεί το σύνολο των κερδών κάθε φάσης που προβλέπεται από πρόγραμμα κερδών. Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης κληρωθεί ο αριθμός 1.000, ή προκύπτει από την αντίστοιχη στήλη του βιβλίου των τυχαίων τριψήφιων αριθμών, τότε θεωρείται ότι κερδίζει η τελευταία κυκλοφορούσα δεκάδα κάθε έκδοσης.

Για τη διεξαγωγή δεύτερης φάσης ή και περισσοτέρων, εφόσον τούτο προβλέπεται, τα σφαιρίδια της συστοιχίας των τριών ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων παραμένουν στο χώρο ανάδευσης, όχι όμως και το σφαιρίδιο της πνευματοδυναμικής κληρωτίδας, και κατόπιν επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

Όλα τα λοιπά γραμμάτια κάθε κλήρωσης, που δεν κληρώθηκαν κατά τη διαδικασία που προαναφέρθηκε και αρχίζουν από τον αριθμό της χιλιάδας που κληρώθηκε από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα, κερδίζουν τους τελευταίους μικρούς λαχνούς που αναγράφονται στον πίνακα κερδών κάθε κλήρωσης.

Για τον προσδιορισμό του αριθμού που θα κερδίσει το μεγάλο λαχνό της κλήρωσης των 2.500.000 €, την τελευταία 17η ημέρα της Στ’ κλήρωσης, στη Β’ φάση, θα κληρωθεί μια χιλιάδα και ο αντίστοιχος τριψήφιος αριθμός (εκατοντάδα -δεκάδα-μονάδα) που θα προσδιορίσει τον αριθμό. Σε περίπτωση κατά την οποία ο λαχνός κληρωθεί σε αριθμό που δεν πουλήθηκε η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον τριψήφιο αριθμό (εκατοντάδα -δεκάδα-μονάδα).

Μετά το τέλος κάθε κλήρωσης, η πνευματοδυναμική κληρωτίδα των χιλιάδων σφραγίζεται κατάλληλα, με λουκέτα ασφαλείας, από την Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων και τα κλειδιά παραδίδονται στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων για φύλαξη.

Η σφράγιση και αποσφράγιση της πνευματοδυναμικής κληρωτίδας και η ρίψη των σφαιριδίων στη συστοιχία των ηλεκτρομηχανικών κληρωτίδων ενεργείται δημόσια. Οι αριθμοί που εξάγονται από τις κληρωτίδες καταχωρούνται από τη Γραμματέα της Επιτροπής, σε Πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τα μέλη της ΕΔΚΛ που παραβρέθηκαν στην κλήρωση και αποτελεί επίσημο στοιχείο της κλήρωσης.

Με βάση αυτό το Πρωτόκολλο εκτυπώνεται ο πίνακας των αριθμών που κέρδισαν.

Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή των κληρώσεων λαχνοί κληρωθούν σε αδιάθετα γραμμάτια, τα ποσά θα ενσωματωθούν στις παραγραφές της έκδοσης.

ΑΝΑΒΟΛΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, για ειδικούς λόγους, ή λόγους ανωτέρας βίας είναι δυνατή η μετάθεση των ημερομηνιών των προγραμματισμένων κληρώσεων της Έκδοσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Μετά το τέλος κάθε διαδοχικής κλήρωσης εκδίδεται από τη Δ/νση Κρατικών Λαχείων επίσημος κατάλογος κερδών, που φέρει έντυπη τη σφραγίδα της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων και την υπογραφή του Διευθυντή της, βάσει του οποίου και μόνον, ενεργούνται οι πληρωμές των κερδών.

Αντίτυπα των καταλόγων στέλνονται αμέσως στους Πράκτορες, από τους οποίους λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι κατάλογοι πωλούνται με τη τιμή που αναγράφεται σ’ αυτούς.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

Η πληρωμή των κερδών, που φορολογούνται με συντελεστή 10% για κέρδη μέχρι 1.000 € ανά δέκατο γραμματίου (1/10) και με συντελεστή 15% για κέρδη πάνω από 1.000 € ανά δέκατο γραμματίου (1/10), μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100 € για κάθε δέκατο γραμματίου, γίνεται με την εμφάνιση και παράδοση του γραμματίου που κέρδισε. Ακέραια ή δέκατα γραμματίων παρέχουν δικαίωμα ανάλογου κέρδους.

Πληρωμές κερδών ταχυδρομικά ενεργούνται με κίνδυνο και δαπάνη αυτού που κέρδισε.

Οι Πράκτορες και οι αντιπρόσωποί τους, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κέρδη ανά τεμάχιο γραμματίου (1/10) μέχρι του ποσού των 500€.

Κέρδη μέχρι 15.000 €, κατά τεμάχιο γραμματίου (1/10), πληρώνονται με ευθύνη του Πράκτορα του οποίου το όνομα αναγράφεται στο γραμμάτιο ή τον Αντιπρόσωπο αυτού, από τον οποίο πουλήθηκε το γραμμάτιο, μόλις γίνει η παραλαβή του επίσημου καταλόγου.

Κέρδη ανώτερα των 15.000€ κατά τεμάχιο γραμματίου (1/10), πληρώνονται αποκλειστικά από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης, από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.

Γραμμάτια που κερδίζουν ποσά μεγαλύτερα από το αφορολόγητο όριο που κάθε φορά ισχύει ανά τεμάχιο και εξαργυρώνονται από την Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων και όχι από τους πράκτορες, πρέπει να φέρουν στη πίσω πλευρά τους βεβαίωση του πράκτορα που τα πούλησε στον κομιστή, ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την εξαργύρωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο πράκτορας πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει έγγραφη βεβαίωση για την ανυπαρξία του κωλύματος.

Οι Πράκτορες και οι Αντιπρόσωποί τους κατά την πληρωμή των κερδών δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν καμία κράτηση για τους εαυτούς τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Τα κέρδη παραγράφονται μετά τετράμηνο από την επόμενη ημέρα της τελευταίας διαδοχικής κλήρωσης κάθε κλήρωσης, αν τα γραμμάτια που κληρώθηκαν δεν προσαχθούν εντός της προθεσμίας αυτής προς πληρωμή.

Η ημερομηνία της παραγραφής των κερδών αναγράφεται πάνω στα γραμμάτια.

ΑΠΩΛΕΙΑ - ΦΘΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1.-    Σε περίπτωση απώλειας γραμματίων εθνικού λαχείου που κέρδισε λαχνό μεγαλύτερο από το άρτιο, ο αγοραστής που το έχασε, οφείλει να καταθέσει στον πράκτορα από τον οποίο αγόρασε το γραμμάτιο, δήλωση για την απώλεια, το δε γνήσιο της υπογραφής του αγοραστή πρέπει να είναι βεβαιωμένο από  αρμόδια εξουσιοδοτημένη αρχή. Δήλωση απαιτείται και στην περίπτωση απώλειας γραμματίου που δεν κέρδισε και ο αγοραστής αιτείται την ανανέωσή του για την επόμενη κλήρωση.

Οι πιθανότητες να επιτύχει τα ανωτέρω εκείνος που έχασε το γραμμάτιο είναι περισσότερες στην περίπτωση που είχε δηλώσει, κατά την αγορά του γραμματίου το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνσή του.

2.-    Ο πράκτορας στον οποίο έγινε η δήλωση απώλειας οφείλει να:

α) σημειώσει την απώλεια του γραμματίου στα βιβλία του και να χορηγήσει σχετική απόδειξη στον πελάτη του,

β) σημειώσει στη δήλωση την ημέρα που την πήρε, τον αριθμό και τα διακριτικά στοιχεία του γραμματίου που χάθηκε και

γ) βάλει στη δήλωση τη σφραγίδα και την υπογραφή του.

3.-    Οι δηλώσεις απώλειας γραμματίων διαβιβάζονται από τους πράκτορες στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων το αργότερο μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγραφής της κλήρωσης. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγουμένου χρονικού ορίου οι δηλώσεις απώλειας δε λαμβάνονται υπόψη.

4.-    Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και σε περίπτωση απώλειας από τον πράκτορα γραμματίου που κέρδισε λαχνό μεγαλύτερο από το άρτιο.

5.-    Κατ' εξαίρεση, δηλώσεις απώλειας άρτιων λαχνών και όχι κερδών ανανέωσης της Α΄ κλήρωσης της επόμενης έκδοσης γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχει αδυναμία του πράκτορα ή του αντιπροσώπου του να διαθέσει ή να ανανεώσει γραμμάτια του λαχείου, που οφείλεται σε καταστροφή ή απώλεια των γραμματίων, λόγω πυρκαγιάς, κλοπής, ή άλλου τυχαίου γεγονότος ανώτερης βίας, που αποδεικνύεται νόμιμα και για το οποίο έχει ενημερωθεί εμπρόθεσμα η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων. Σ΄ αυτή την περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων και εισάγεται το θέμα στην Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Γραμμάτια, για τη γνησιότητα των οποίων γεννιούνται αμφιβολίες λόγω φθοράς ή άλλης αιτίας, δεν πληρώνονται από τους Πράκτορες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγοραστής του γραμματίου αφού πρώτα το προσκομίσει στο Πράκτορα, που θα το σφραγίσει και θα θέσει την ημερομηνία και την υπογραφή του στην πίσω πλευρά, το καταθέτει μετά στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων μαζί με αίτηση για αναγνώριση των δικαιωμάτων του. Η κατάθεση του γραμματίου και η αίτηση αναγνώρισης των δικαιωμάτων του αγοραστή μπορεί να γίνει και μέσω του αρμόδιου πρακτορείου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Επιτρέπεται η επιστροφή, από τους πράκτορες των αδιάθετων ατόφιων δεκάδων της Α’ κλήρωσης. Η διαδικασία της επιστροφής θα πρέπει να ολοκληρωθεί τέσσερεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Α΄ κλήρωσης. Οι πράκτορες της επαρχίας έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τα επιστρεφόμενα γραμμάτια του λαχείου μέσα στην ίδια προθεσμία. Για τα γραμμάτια της Β΄ κλήρωσης που έχουν προεκτυπωθεί,  η επιστροφή των αντίστοιχων γραμματίων από τους πράκτορες πρέπει να γίνει υποχρεωτικά πριν την έναρξη διεξαγωγής της κλήρωσης  Σε περίπτωση που πράκτορας αμελήσει να επιστρέψει τα γραμμάτια της Β΄ κλήρωσης θα χρεωθεί ο δοσοληπτικός του λογαριασμός με την αξία τους. Τα επιστραφέντα γραμμάτια θα ενσωματωθούν με τα αδιάθετα  και θα καταστραφούν στο σύνολό τους με πολτοποίηση μετά την παραγραφή των κερδών της Στ΄ κλήρωσης, χωρίς να γίνει εξαγωγή των λαχνών για τις κληρώσεις που θα τυπωθούν.

Τα κέρδη των αδιάθετων γραμματίων της έκδοσης θα συμψηφιστούν με τις παραγραφές των κερδών της έκδοσης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

Οι σχέσεις των αγοραστών με το λαχείο ρυθμίζονται με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα λαχεία και το δίκαιο αξιογράφων, με το πρόγραμμα αυτό και τον Κανονισμό Ίδρυσης και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων. Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα που δεν προβλέπονται από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων ή για πράξεις ή παραλείψεις των Πρακτόρων που έγιναν κατά παράβαση τούτων.

Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων δύναται να προβαίνει στη δημοσίευση φωτογραφιών κλπ. στοιχείων των τυχερών, καθώς και στην τηλεοπτική παρουσίασή τους, εφόσον αυτοί συναινούν.

Κάθε παράπονο κατά Πράκτορα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.